STATII DE EPURARE AGREMENTATE DE CONSILIUL TEHNIC PERMANENT PENTRU CONSTRUCTII, UNICUL CE ELIBEREAZA AGREMENTE TEHNICE PE TERITORIUL ROMANIEI

REGULAMENT  DE  EXPLOATARE

AL MINISTAŢIILOR DE EPURARE A APELOR REZIDUALE(ECO TANK )

Poza statie 13 Poza statie 20

Poza statie 10 Poza statie 8

  • INTRODUCERE:

Gamã de utilizare: ape uzate menajere, uşor biodegradabile, provenite din gospodãrii şi construcţii de tip pensiuni, moteluri, hoteluri, case de vacanţã, e.t.c.

Sistemele pentru epurarea apelor reziduale cu substanţe biodegradabile (ECO TANK ) se bazeazã pe:
­ fenomene fizice ale transferului de masã;
­ fenomene chimice (reacţii de hidratare, hidrolizã, modificări ale pH-ului,
etc.);
­ fenomene biochimice (reacţii catabolice, anabolice, inhibarea reacţiilor
enzimatice);
­ fenomele hidraulice (timpi de retenţie, distribuţia apei uzate în reactor).

Ministaţia de epurare a apelor uzate menajere funcţioneazã pe baza biodegradãrii biologice prin favorizarea dezvoltãrii şi înmulţirii unor microorganisme care consumã materia organicã din apa uzatã menejerã. De aceea se impun respectate condiţiile de viaţã ale acestor microorganisme. Pentru pãstrarea eficienţei epurãrii trebuie asigurate condiţiile de viaţã ale acestora, fãrã deteriorarea temporarã sau totalã.  În cazul în care se constatã deficienţe în funcţionarea ministaţiei se vor lua mãsuri de identificare a cauzelor  acestora conform specificaţiilor din capitolul întreţinerea şi verificarea ministaţiei de epurare (ECO TANK ).

În perioadele în care ministaţia de epurare nu primeşte ape spre epurare în mod regulat sau primeşte ape insuficient de încãrcatã organic existã pericolul ca randamentul de epurare al ministaţiei sã scadã. Pentru evitarea acestor situaţii se recomandã adãurarea de material organic , aerarea sã se realizeze intermitent precum şi folosirea unor compuşi chimici organici de fosfor care sã asigure nutrienţii necesari funcţionãrii.

 
Pentru asigurarea unei funcţionãri eficiente a echipamentelor de epurare sunt necesare respectarea cerinţelor şi restricţiilor impuse în acest manual asupra lichidelor / substanţelor deversate în staţia de epurare.
Întreţinerea şi exploatarea staţiei trebuie sã fie realizatã de cãtre personal calificat şi trebuie sã fie utilizatã în conformitate cu instrucţiunile din acest manual.

  • SE INTERZICE:

1. Se interzice deversarea în staţia de epurare a substanţelor chimice puternic acide (acid clorhidric, e.t.c.), puternic bazice, soluţii cu rol de albire, detergenţi nebiodegradabili (detergenţi fosforici, e.t.c.), detartrant, insecticide, fungicide.

2. Se interzice aruncarea în sistemul de canalizare şi staţia de epurare a corpurilor solide (deşeuri textile, deşeuri de cauciuc, tampoane, deşeuri de plastic e.t.c.). Pentru evitarea pãtrunderii corpurilor solide în staţia de epurare şi blocarea funcţionãrii corespunzãtoare a staţiei de epurare este indicat ca înainte de gura de admisie a staţiei de epurare sã fie amplasat un grãtar de reţinere a corpurilor solide.

3. Se interzice decuplarea staţiei de epurare de la sursa de alimentare cu energie electricã (cu excepţie perioadelor de revizie şi reparaţii).

4. Se interzice aruncarea de hârtie igienicã în cantitãţi excesive.

5. Se interzice evacuarea în sistemul de canalizare şi staţia de epurare a unor cantitãţi mari de uleiuri provenite din bucãtãrii, grãsimi animale şi vegetale. Dacã existã o evacuare regulatã de uleiuri şi grasimi alimentare, atunci se impune amplasarea înaintea ministaţiei de epurare a unui separator de grãsimi.

 INSTALARE:

­ Se excaveazã o groapã de dimensiuni mai mari decât dimensiunile exterioare
ale ministaţiei de epurare;
­ Se realizeazã nivelarea fundului gropii prin aplicarea unui strat de nisip;
­ Se verificã sensul de curgere al apei (admisie­evacuare);
­ Se introduce în groapã ministaţia de epurare;
­ Se verificã verticalitatea şi orizontaneitatea ministaţiei de epurare;
­ Se realizeazã mufãrile conductei de admisie respectiv ale conductei de evacuare;
­ Se realizeazã conexiunile cu sursa de alimentare cu energie electricã;
­ Se verificã eventualele neetanşeitãţi ale mufelor şi existenţa curentului electric la
bornele suflantei;
­ Se umple spaţiul rãmas liber între ministaţie şi pereţi. Concomitent cu umplerea
cu pãmînt a spaţiului se realizeazã umplerea ministaţiei cu apã;

Se recomandã amplasarea înainte de ministaţia de epurare a unui cãmin de canalizare unde se sã poatã realiza vizitarea şi curãţarea.

PORNIREA MINISTATIEI DE EPURARE

In mod normal, pornirea ministaţiei de epurare se realizeazã prin instalarea acestuia conform proiectului de instalaţii, umplerea cu apã curatã, conectarea la reţeaua electricã (220V/50 Hz) a suflantei, reglajului volumului de aer prin difuzori astfel încât sã se asigure maximizarea şi uniformizarea fluxurilor de aer provenit de la difuzori, urmând ca ministaţia de epurare sã intre natural în parametrii de lucru corespunzãtori în aproximativ 20­30 zile, perioadã suficientã pentru formarea peliculei de bacterii.
Dacã se doreşte accelerarea vitezei de amorsare se recomandã iniţializarea staţiei cu nãmol activ dupã cum urmeazã:

  • Umpleţi cu apã curatã aproximativ ¾ din capacitatea ministaţiei;

  • Dacã nãmolul activ nu este disponibil, se vor folosii produsele pe bazã de bacterii.

  • Umpleţi în întregime staţia, conectaţi aeratorul şi reglati dispozitivele de aerare, verificaţi ca fluxul de apa creat de difuzori este uniform;

  • staţia de epurare poate fi folositã imediat, iar parametrii de lucru corespunzatori se ating în maxim 30 zile în funcţie şi de temperatura mediului ambient.

  • Dacã la scurt timp de la pornire apare spuma în exces în compartimente, se recomandã îndepartarea periodicã a acesteia sau folosirea agenţilor chimici anti-spumã pânã la intrarea în parametrii a staţiei. Trebuie de asemenea urmãrit dacã aceasta cauza nu este legatã şi de folosirea în exces a detergenţilor.

V. INTRETINEREA SI VERIFICAREA MINISTATIEI DE EPURARE (ECO TANK )

Atenţie! Nerespectarea normelor de utilizare şi inspecţie/întreţinere pot transforma ministaţia de epurare într-o sursã de poluare, afectând sãnãtatea dumneavoastrã şi a vecinilor, precum şi starea mediului înconjurator.
Pentru a putea asigura funcţionarea corectã a ministaţiei de epurare, este necesar ca întreţinerea şi inspecţia periodicã sã fie facutã de personal calificat şi cu instrumentele adecvate. Din acest motiv, contractul de întreţinere ­ inspecţie se face numai cu firme autorizate.

a) Intreţinerea / inspecţia trebuie efectuata de personal specializat.
Pentru a efectua întreţinerea şi inspecţia ministaţiei de epurare sunt necesare tehnici speciale. Primăriile locale pot efectua aceste operaţiuni prin agenţi proprii sau firme agreate.

b) Frecvenţa întreţinerii / inspecţiei.
Intreţinerea / inspecţia unitãtii de epurare trebuie realizatã în conformitate cu specificaţiile tehnice ale fiecãrui produs.
De exemplu: In cazul unui sistem ce deserveşte 5-10 persoane întreţinerea / inspecţia se va efectua cel puţin o datã la 3 luni.

c) Frecvenţa folosirii vidanjei pentru curăţare
Frecvenţa de vidanjare la o utilizare normală: o dată pe an sau mai rar dacă se folosesc produse bazate pe bacterii specializate.

d) Înregistrările întreţinerii, inspecţiei şi curăţării epuratorului Astec
Atenţie! Specialistul în întreţinerea sistemului de epurare trebuie sã consemneze pe un formular standardizat rezultatele inspecţiei, operaţiunile de întreţinere -curãţare efectuate şi sã obţinã semnatura de confirmare a beneficiarului. Înregistrarile se arhiveazã la firmã pe o perioadã de minim 3 ani.

1.Verificarea orificiilor de intrare şi deversare (descãrcare):
Verificaţi vizual orificiile de acces în ministaţia de epurare, dintre compartimente şi la ieşirea acesteia, urmãrind dacã sau produs blocãri sau aglomerãri ce ar putea obstrucţiona curgerea lejerã a apei menajere de la intrare la ieşire.

În cazul în care constataţi obturarea orificiu trecere îndepãrtaţi corpurile care provoacã obturarea.

2.Verificarea surselor de miros:
­ Controlaţi sursa de mirosuri la faţa locului înainte ca mirosul puternic sã vã
afecteze simţul olfactiv.
­ Identificaţi cauza (cauzele) mirosului (mirosurilor).

În cazul în care constataţi mirosuri puternice de canal şi sulf, cauza ar putea fi o aerare insuficientã iar pentru remedierea problemei verificaţi difuzorul de aerare, funcţionarea suflantei, integritatea conductei de aerare. 
În cazul constatãrii de volum mare de sediment se impune vidanjarea urgentã şi adaos de bacterii.
O altã cauzã ar putea fi etanşarea defectuasã a capacelor şi pentru aceasta se va verifica integritatea capacelor şi a ramelor.

În condiţii normale de funcţionare, ministaţia de epurare poate emite o cantitate mai mare sau mai micã de mirosuri, în funcţie de diferite condiţii.

3. Verificarea primului compartiment:
Verificaţi starea materiei flotante şi sedimentate.

  • Efectuaţi un control vizual, mãsuraţi acumulările de materie flotantã şi sedimentatã cu o ţeavã transparentã etalonatã.

În cazul constatãrii de acumulări de materie flotantã în strat mai gros de 15 cm cauza ar putea fi vidanjarea întîrziatã şi o cantitate mare de material nebiodegradabil în ministaţie. Pentru remediere se impune vidanjarea urgentã.

4. Verificarea compartimentului de aerare:

  • Efectuaţi un control vizual şi/sau cu un oxigenometru mobil.

În cazul constatãrii cã fluxul de apã nu este uniform, cauzele ar putea fi: distribuţia  aerului nu este bine reglatã; poziţia difuzorilor de distribuţie a aerului nu este corectã; porii difuzorilor sunt înfundaţi. Pentru rezolvarea problemei se recomandã: corecţia poziţiei difuzorilor; curãţarea conductei de admisie aer; curãţarea difuzorului.

În cazul în care se constatã cã oxigenul dizolvat este în cantitate mai micã de 1 mg/l se împune verificarea conductei de admisie aer; verificarea difuzorilor şi înlocuirea acestora dacã este necesar; verificarea funcţionãrii suflantei.

5. Verificarea compartimentului de sedimentare final

  • efectuati un control visual asupra materiei flotante.

În cazul în care constataţi o cantitate mare de materie flotantã, cauza ar putea fi o concentraţie mare de solide în suspensie sau acumulãri de nãmol pe fundul compartimentului de sedimentare. Pentru remediere se va transfera materia flotantã în primul compartiment şi se va realiza curãţarea regulatã cu recircularea nãmolului în primul compartiment.

Procedeu pentru curãţarea compartimentului de contact cu aerare cu
transferul nămolului sedimentat în primul compartiment

Curãţarea se executã atunci când suprafaţa de contact se colmateazã datorită îngroşãrii excesive. Dupã curãţare, se opreşte suflanta pentru 10 minute în vederea sedimentãrii biopeliculei în exces, dupã care se trece la transferul nãmolului depozitat în primul compartiment de sedimentare. Porniţi suflanta pentru a transfera namolul detaşat care s-a sedimentat până când lichidul recirculat nu mai conţine sediment.

Ministaţia de epurare este un echipament ce funcţioneazã conectat la o sursã de curent alternativ şi are un regim de funcţionare continuu.

Înainte de începerea oricãrei lucrãri de exploatare şi întreţinere, beneficiarul are obligaţia de a efectua instructajul de protecţie a muncii la toate persoanele implicate în lucrãrile mai sus menţionate .

Pentru funcţionarea ministaţiei de epurare sunt necesare verificãri şi inspecţii dupã cum urmeazã:
1. La punerea în funcţiune, se vor verifica urmãtoarele:
­ Se va verifica dacã legãtura de împãmântare este realizatã corect;
­ Se va verifica dacã alimentarea la sursa de curent alternativ este bunã;
­ Se va verifica fluxul de apã. Acestea vor trebui sã fie uniforme.
­ Se va verifica dacã suflanta introduce aer;
­ Se va verifica dacã diuzele de aer funcţioneazã corespunzãtor şi nu prezintã
semne de înfundare;
­ Se va verifica dacã orificiile de aerisire nu sunt obturate;
­ Se va verifica dacã mufele de la intrarea respectiv ieşirea din staţie sunt
etanşe, şi nu prezintã scurgeri de lichid;
­ Se va verifica dacã în timpul funcţionãrii se aud zgomote sau sunete suspecte;
­ Se va verifica dacã existã semne de vibraţii ce pot fi propagate din reţeaua de
admisie în staţie.
­ Se va verifica dacã corpul staţiei nu prezintã fisuri sau crãpãturi şi scurgeri de
lichid în sol;
2. La 6 luni de funcţionare, se vor verifica urmãtuarele:
­ Se vor verifica aceleaşi elemente ca la punerea în funcţiune;
­ Se vor verifica contactele şi conexiunile electrice ce pot prezenta semne de
oxidare. Se recomandã folosirea de substanţe ce curãţã contactele electrice.
ATENTIE: la curãţarea acestora se va proceda decuplarea staţiei de la sursa
de energie electricã pe perioada inspectiei şi întreţinerii;
­ Se vor curãţa pãrţile exterioare;
3. La 12 luni de funcţionare, se vor verifica aceleaşi elemente ca la 6 luni.
4. Urmãtoarele verificãri vor fi realizate din 6 în 6 luni şi vor consta în verificãrile
efectuate la 6 luni.

ÎN MOD NORMAL, VERIFICĂRILE/INSPECŢIILE TREBUIESC EFECTUATE LA PERIOADE DE TREI LUNI.

VI. ÎNTREŢINEREA CONSTRUCŢIILOR ŞI INSTALAŢIILOR DE CANALIZARE ŞI EPURARE A APEI MENAJERE

Acestea constau din executarea urmãtoarelor operaţii:
- inspecţia preventivã;
- revizia preventivã;
- reparaţiile curente;
Prin inspecţia preventivã se înţelege parcurgerea zilnicã de cãtre personalul de întreţinere a tuturor pãrţilor componente ale instalaţiei şi construcţiei vizitabile în timpul funcţionãrii pentru constatarea defecţiunilor vizibile, al neregurilor din punct de vedere al exploatării corecte şi stabilirea cauzelor care ar putea produce defecţiunile ivite.
În cadrul inspecţiei preventive se va urmãri verificarea respectării parametrilor de funcţionare a instalaţiei.
Defecţiunile ivite în cadrul inspecţiei preventive se reparã pe loc dacã este posibil, dacã nu se va apela la o firmã specializatã pentru a se lua mãsurile necesare.
Prin revizie preventivã se înţelege revizia ce trebuie efectuatã la pãrţile componente ale staţiei de epurare  atât la partea de construcţii cât şi la partea de instalaţii şi care constată pe lângă starea acestora şi modul de funcţionare şi acţionare efectuând micile reparaţii necesare ca etanşeizări ale vanelor, ungerea mecanismelor diverse, alte mici  reparaţii.
În perioada când se face revizia permanentã nu se mai face inspecţia preventivã.
Prin reparaţii curente dupã plan se înţelege remedierea defecţiunilor care prin natura lor nu conduc la întreruperea imediatã a funcţionarii ministaţiei.
În afara reparaţiilor curente după plan, la fiecare din obiectele componente se vor mai efectua reparaţii ori de câte ori se produc defecţiuni la construcţii şi instalaţii, care impiedicã desfãşurarea normalã a obiectelor componente ale ministaţiei sau pun în pericol securitatea şi protecţia muncii, aceste reparaţii în afara planului se fac la sesizarile din cadrul inspecţiei şi reviziei preventive.
În cadrul lucrãrilor de întreţinere ce intrã în afara mãsurilor indicate mai sus şi executarea mãsurilor speciale ce se impun în vederea asigurarii funcţionarii în bune condiţii pe timp de iarnã.

VII. PREVEDERI REFERITOARE LA NORMELE SANITARE ŞI DE TEHNICA SECURITĂŢII MUNCII

În exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de alimentare cu apa şi canalizare se vor respecta urmãtoarele acte normative:
­ Legislaţia de protecţia mediului;
­ Autorizaţia de protecţia mediului;
- Legea protecţiei muncii nr. 90 din 1996, partea I si a II-a cu completãrile
ulterioare;
­ Norme generale de protecţie a muncii aprobate de M.M.P.S. cu Ordinul nr.
578 din 20.11.1998 şi M.S. cu Ordinul nr.DB/5840/26.11.1998.
- Norme specifice de securitate a muncii pentru lucrãri geotehnice de excavaţii,
terasamente, nivelări şi consolidări de teren.
- Regulamentul privind protecţia şi igiena muncii în construcţii aprobat de MLPAT
cu Ordinul nr.9/N/15.03.1993, publicat în Buletinul Construcţiilor nr. 5-8 din anul
1993.
- Norme specifice de securitate a muncii pentru evacuarea apelor uzate de la
populaţie şi din procesele tehnologice aprobate de Ministerul Muncii şi Protecţiei
Sociale cu Ordinul nr. 359 din 1995 ( Monitorul Oficial nr. 11/1996 partea I );

Instrucţiunile de protecţie, siguranţã şi igienã a muncii pentru exploatarea

reţelelor exterioare de canalizare şi a construcţiilor aferente (cãmine, staţii de
epurare, separatoare de grãsimi şi nãmol, etc.) vor cuprinde în afara indicaţiilor
menţionate în art. 2.60 - 2.67 şi indicaţii privind:
- mãsuri de igienã personalã a celor care lucreazã la exploatare, pentru evitarea pericolului de îmbolnãvire sau contaminare a persoanelor cu care vin în contact;
- mãsuri de curãţire şi, dupã caz, de dezinfecţie a echipamentului de protecţie şi interdicţia utilizãrii acestuia în afara serviciului;
- mãsuri de protecţie în timpul lucrului.

Înainte de intrarea în cãminele de vizitare se va face aerisirea canalelor prin deschiderea capacelor şi se va aerisi - dupã caz -timp de 1/2 - 3 ore. Totodatã se vor lua şi mãsurile de siguranţã pentru staţiile de pompare a apelor uzate dacã este cazul.
În cazul curãţirii cãminelor de vizitare, a separatoarelor de grãsimi şi nãmol, în vederea executãrii unor reparaţii, se va folosi masca de gaze, iar lucrãtorul va fi supravegheat de alţi doi oameni, care, la nevoie, sã-l poatã trage în exterior cu ajutorul unor frânghii.

SC ECO TANK SRL

*Automatizare totala * Fara miros * Fara betoane si armaturi * Consum energetic foarte mic * Fara zgomot * Amplasare discreta * Curatare usoara si la intervale foarte mari * Apa epurata poate fi refolosita * Performanta foarte buna